Zaštita podataka

European Cert je posvećen zaštiti Vaših ličnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas.

I. Uvod

European-Cert d.o.o. se obavezuje da će svaka obrada podataka u vezi sa njegovim aktivnostima biti u skladu sa zahtevima navedenim u ovim propisima i u važećem nacionalnom zakonodavstvu kao i u pravnim aktima Evropske unije. European-Cert d.o.o. u vezi upravljanja podataka koja se odnose na Vašu privatnost u svakom trenutku će biti dostupni na našem sajtu.

II. Kontakt

Ukoliko želite da kontaktirate menadžment European-Cert-a, to možete učiniti na sledećoj E-mail adresi: hajnalka.kovac@gmail.com

Ime: dr. Kovač Šarkanj Hajnalka
Telefon: +381 (0)63 460 797
E-mail: hajnalka.kovac@gmail.com

European-Cert tretira lične podatke poverljivo i preduzima sve bezbednosne, tehničke i organizacione mere koje garantuju sigurnost podataka.

III. Principi upravljanja podacima:

1. U svim fazama upravljanja podataka, svrha upravljanja podacima mora biti odgovarajuća. Prikupljanje i obrada podataka mora biti pošteno i zakonito.

2. Podaci se mogu obrađivati samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obaveza.

3. Mogu se obrađivati samo lični podaci koji su apsolutno neophodni za postizanje ciljeva.

4. Lični podaci se mogu obrađivati samo u obimu i vremenu koje je potrebno za postizanje ciljeva.

5. Lični podaci zadržavaju ovaj kvalitet obrade podataka sve dok se njihova veza sa subjektom može ponovo uspostaviti.

6. Tokom obrade podataka, rukovalac podataka će obezbediti tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i da se nosilac podataka može identifikovati samo onoliko vremena koliko je potrebno u svrhu obrade podataka.

Rukovalac podataka pridaje veliki značaj zaštiti podataka o ličnosti, tako da uvek zahteva samo količinu i kategoriju ličnih podataka koji su u skladu sa principima neophodnosti i umerenosti u obavljanju svojih delatnosti.

IV. Obim obrađenih ličnih podataka:

Lični podaci koji se dostavljaju putem veb stranice i drugih elektronskih kanala.

Takve informacije su neophodne za obavljanje aktivnosti:

1. Ime (Prezime i ime)

- za osnovnu komunikaciju

- za izdavanje fakture

2. Adresa ( poštanski broj, grad, naziv javne površine, priroda javnog prostora, broj kuće, zgrada, sprat, vrata):

- za izdavanje računa

3. Broj telefona

- za telefonski kontakt

4. E-mail adresa

- za pismenu komunikaciju (ukoliko je potrebno)

- za slanje fakture elektronskim putem

5. Tehnički podaci

V. Online administracija

Online administracijom se smatra svaki proces tokom kojeg rukovalac podataka u vezi sa obimom svojih aktivnosti, kontaktira svoje kupce, klijente i zainteresovane za njegove usluge/aktivnosti putem elektronskog, kompjuterskog i Internet sistema kako bi ispunio svoje naloge.

Kao takva administracija može se smatrati komunikacija preko sledećih sistema:

– E-mail

– Online chat (Viber, Facebook, Messenger)

– polja za prikupljanje podataka integrisana u veb lokaciju rukovalaca podataka:

    prošireni kontakt obrazac koji vam omogućava da unesete:

     Ime, E-mail adresu, Broj telefona, Poruke

Ovo je potrebno da bi ste nas kontaktirali.

VI. Zahtev za bezbednost podataka obezbeđen od European-Cert d.o.o.

1. Rukovalac je dužan da zaštiti privatnost subjekata tokom operacija obrade podataka.

2. Rukovalac podataka je dužan da obezbedi sigurnost podataka i dužan je da preduzme mere koje su neophodne za sprovođenje pravila o podacima i poverljivosti.

3. Podaci će biti posebno zaštićeni od neovlašćenog pristupa, izmene, prenosa, otkrivanja, brisanja i uništenja, kao i od slučajnog uništenja i oštećenja, kao i od toga da postanu nedostupni usled promena u tehnologiji koja se koristi.

4. U cilju zaštite elektronski obrađenih datoteka podataka, odgovarajućim tehničkim rešenjem će se obezbediti da podaci koji se čuvaju u registru ne mogu biti direktno povezani i dodeljeni subjektu, osim ako to nije dozvoljeno zakonom.

5. Rukovalac mora uzeti u obzir razvoj tehnike prilikom definisanja i primene mera bezbednosti. Ukoliko to ne predstavlja neproporcionalno opterećenje za rukovalaca, trebalo bi da se odlučite za tehničko rešenje koje obezbeđuje viši nivo zaštite Vaših ličnih podataka.

VII. Prava zainteresovanih strana i njihovo sprovođenje:

1.. Subjekt može zahtevati od rukovalaca podataka:

- informacije o obradi Vaših ličnih podataka

- ispravku Vaših ličnih podataka

- sa izuzetkom obavezne obrade ličnih podataka

- brisanje ili zaključavanje

2. Na zahtev nosioca podataka, rukovalac će pružati informacije o podacima koje obrađuje nosiocu podataka i u slučaju prenosa, o pravnom osnovu i primaocu istih.

3. Rukovalac će voditi evidenciju o prenosu kako bi proverio zakonitost prenosa i obavestio subjekta.

4. Rukovalac podataka je dužan da u najkraćem mogućem roku ili u roku od 30 dana, pismeno, na razumljiv način pruži informacije.

5. Rukovalac podataka može odbiti da obavesti subjekta samo u slučajevima određenim zakonom.

6. U slučaju odbijanja prijema informacija, rukovalac podataka će pismeno obavestiti subjekta, da je odbijanje prijema informacija u skladu sa članom CXII iz 2011. godine o pravu na samoopredeljenje i slobodi informisanja na kojoj se odredbi zakona zasniva. U slučaju odbijanja prijema informacije, rukovalac podataka će obavestiti subjekta o mogućnosti pravnog obeštećenja i obraćanja Nacionalnoj upravi za zaštitu podataka i slobodu informisanja. O odbijenim prijavama rukovalac će obavestiti Upravu do 31. januara naredne godine.

7. Ako lični podaci ne odgovaraju stvarnosti a rukovalac podataka raspolaže sa tačnim podacima, lične podatke će ispraviti rukovalac podataka.

8. Lični podaci se brišu u slučaju:

- da je rukovanje nezakonito

- ukoliko subjekt zahteva izuzetak obavezne obrade podataka

- nepotpuni ili netačni podaci ne mogu biti zakonito ispravljeni i zakonom nije zabranjeno brisanje

- prestala svrha obrade podataka ili je istekao rok obrade podataka određen zakonom,

- po nalogu suda ili organa

9. Umesto brisanja, rukovalac može blokirati lične podatke na zahtev subjekta ili na osnovu informacija koje su dostupne, brisanje bi verovatno štetilo legitiman interes subjekta.

10. Rukovalac podataka će obavestiti subjekta i one kojima su podaci prethodno prosleđeni radi obrade podataka o ispravljanju, brisanju ili blokiranju. Može se odreći obaveštenja ako ono ne šteti legitiman interes subjekta.

11. Ako rukovalac ne udovolji zahtevu subjekta podataka za ispravljanje, blokiranje ili brisanje, on će u roku od 30 dana od prijema zahteva, pismeno obavestiti subjekta o razlozima odbijanja i mogućnost pravnog obeštećenja i obraćanja sudskom organu.

12. Subjekt ima pravo da u bilo kom trenutku, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njenu situaciju, prigovori na obradu njegovih ili njenih ličnih podataka u javnom interesu ili u vršenju javnih ovlašćenja, uključujući profilisanje na osnovu tih odredbi.U slučaju prigovora, rukovalac ne može dalje obrađivati lične podatke, osim ako je to opravdano ubedljivim pravnim razlozima koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama subjekta ili koji se odnose na podnošenje, sprovođenje ili zaštitu pravnih zahteva.

13. Subjekat ima pravo da povuče svoj pristanak u bilo kom trenutku.


VIII. Osiguranje veb stranice

Naš sistem automatski prikuplja podatke i informacije o računarima koji pristupaju našoj veb stranici.

Prikupljaju se sledeći podaci:

1. Informacije o pretraživaču i broju njegove verzije

2. Operativni sistem korisnika

3. Internet provajder korisnika

4. IP adresa korisnika

5. Datum i vreme pristupa

6. Veb lokacije kojima korisnik pristupa na naše veb stranice

7. U cilju izdvajanja nezavisnog saobraćaja na veb lokaciji i drugih podataka veb analitike, rukovalac podataka koristi softver Google analitike, stoga je Politika privatnosti Google Inc. za ove podatke dostupna na https://google.com/intl/h_All/policies/privacy

8. Takođe koristi Facebook Pixel, isečak koda koji se može postaviti u izvorni kod veb lokacije kako bi omogućio Facebook-u da prati aktivnosti korisnika. Saznajte više o Facebook Pixel-u preko ovog sajta: https://www.facebook.com/business/
help/952192354843755

9. U cilju izdvajanja nezavisnog saobraćaja na veb lokaciji i drugih podataka veb analitike, rukovalac podataka koristi softver Plausible Analytics, stoga je Politika privatnosti Plausible Analytics.

Korišćenjem veb stranice, pristajete na obradu Vaših podataka od strane Google Inc., Plausible Analytics, kao i Facebook Inc.

Čim podaci više ne služe svrsi za koju su prikupljeni, biće obrisani.

Kao i ako zatražite brisanje Vaših podataka.

European-Cert d.o.o. tokom upravljanja podacima zadržava:

– poverenje: štiti informacije tako da im mogu pristupiti samo oni koji imaju pristup;

– potpunost: štiti tačnost i integritet informacija i način obrade;

– pristupačnost: kada je potrebno ovlašćenom korisniku, obezbeđuje da oni mogu da pronađu informacije koje su im potrebne i da imaju alate za to.

IX. Bilten

Možete se pretplatiti na naš besplatan bilten na veb stranici. Kada se prijavite za bilten, podaci koje unesete u masku za unos (e-mail adresa i ime) biće nam prosleđeni. Pored toga, sledeći podaci će se prikupljati prilikom nove pretplate:

- IP adresa prijavljenog računara

- Datum i vreme registracije

Kada se registrujete, morate dati svoju saglasnost za upravljanje podacima i takođe morate da pregledate izjavu o privatnosti.

Ove informacije neće biti prosleđene trećim licima u vezi sa obradom podataka koja je potrebna za slanje biltena.

Sve ovo je potrebno samo za slanje biltena.

Mora se prikupiti e-mail adresa korisnika za slanje biltena. Svrha prikupljanja drugih ličnih podataka koji se zahtevaju prilikom pretplate na bilten je isključivo sprečavanje zloupotrebe naših usluga ili e-mail adrese korisnika.

Podaci će biti izbrisani čim više ne služe svojoj prvobitnoj svrsi. Zbog toga čuvamo e-mail adresu korisnika sve dok korisnik ne dobije bilten od nas.


X. Definicije:

Subjekt podataka: Svako fizičko lice identifikovano direktno ili indirektno na osnovu ličnih podataka.

Lični podaci: podaci koji se mogu vezati sa subjektom podataka, posebno ime subjekta podataka, njegov ili njen identifikacioni znak i poznavanje jednog ili više fizičkih, fizioloških, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ili društvenih identiteta i zaključak koji može biti izvučen iz subjekta podataka.

Saglasnost: dobrovoljno i eksplicitno izražavanje volje subjekta podataka, zasnovano na adekvatnim informacijama i davanju njegovog ili njenog nedvosmislenog pristanka na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega, u potpunosti ili delimično;

Prigovor: izjava subjekta podataka koji se protivi obradi njegovih ili njenih ličnih podataka i traži prekid obrade podataka ili brisanje obrađenih podataka.

Rukovalac podataka: fizičko ili pravno lice ili organizacija bez pravnog identitta koja, sama ili zajedno sa drugima, utvrđuje svrhu obrade podataka, donosi i sprovodi odluke o obradi podataka (uključujući i sredstva koja se koriste) ili sa rukovaocem podataka koji mu je poveren.

Upravljanje podacima: svaka operacija ili skup operacija nad podacima, bez obzira na postupak koji se koristi, posebno prikupljanje, snimanje, fiksiranje, sistematizacija, skladištenje, izmena, upotreba, ispitivanje, otkrivanje, koordinacija ili agregacija, blokiranje, brisanje i uništavanje podataka , kao i da spreči dalju upotrebu podataka, fotografskih, audio. ili snimanje slike i fizičkih karakteristika (npr. otisak prsta ili dlana, uzorak DNK, slika šarenice) koje se mogu koristiti za identifikaciju osobe.

Prenos podataka: stavljanje podataka na raspolaganje određenom trećem licu.

Otkrivanje: brisanje podataka koji su dostupni svima: čineći podatke neprepoznatljivim na takav način da ih više nije moguće oporaviti.

Označavanje podataka: identifikacija podataka kako bi se mogli razlikovali.

Blokiranje podataka: identifikacija podataka radi ograničavanja njihove dalje obrade trajno ili na određeni vremenski period

Uništavanje podataka: potpuno fizičko uništavanje baze podataka koji sadrži podatke

Obrada podataka: obavljanje tehničkih poslova u vezi sa poslovima obrade podataka, bez obzira na način i sredstva koja se koriste za obavljanje poslova i mesto primene, pod uslovom da tehnički zadatak obavlja obrađivač podataka: fizičko ili pravno lice ili neinkorporisana organizacija, ili koja obrađuje podatke na osnovu ugovora zaključenog sa rukovaocem podataka, uključujući zaključivanje ugovora na osnovu odredbe zakona.

Skup podataka: ukupnost podataka kojima se upravlja u jednom zapisu.

XI. Društveni mediji

Na našem sajtu ćete pronaći eksterne veze ka društvenim mrežama, to su tzv „Dodaci za zajednicu“. Oni su odgovorni za prenos informacija i korisničkih podataka. Ova funkcija stupa na snagu kada kliknete na link, a ne kada jednostavno posetite našu veb lokaciju. Klikom na ove linkove će se aktivirati dodatak za taj medij i Vaš pretraživač će se povezati direktno na njihov server.

Ako kliknete na ove linkove dok se krećete po našoj veb stranici, ali ste takođe prijavljeni na svoj lični korisnički nalog na toj društvenoj mreži, društvena mreža može primiti informacije da ste posetili našu veb stranicu i sačuvati ili povezati ih sa Vašim korisničkim nalogom. Ako ne želite ovu vezu, moraćete da se odjavite sa društvene mreže pre nego što kliknete na vezu.

Facebook-om upravlja Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, SAD). Pregled „plug-in“-a koje koristi Facebook i kako oni izgledaju: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Instagramom upravlja Instagram LLC. (1601 Villov Rd, Menlo Park, CA 94025, SAD). Pregled i izgled dugmadi na Instagramu: http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button

Da bi naš servis bio efikasniji, neki od pružalaca usluga se nalaze van Evropskog ekonomskog prostora, koji ne obezbeđuju nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa propisima Evropske unije, npr. Sjedinjene Američke Države.

Imajte na umu da će u ovim slučajevima Vaši podaci biti preneti uz odgovarajuće garancije i da ćemo uvek obezbediti sigurnost Vaših podataka:

Vaš provajder servisa ima sertifikat Privaci Shield - ovaj sertifikat možete pogledati na sledećem linku:

https://www.privacyshield.gov/welcome

XII. Cookies (Kolačići)

European-Cert d.o.o. može koristiti male datoteke sa podacima, tzv. kolačiće, flash kolačiće, za postavljanje pikselnih oznaka ili drugih uređaja za praćenje („Cookies”) na Vašem računaru ili na drugom uređaju koji se koristi za pristup sajta European-Cert d.o.o. Ove tehnologije koristimo da bismo Vas identifikovali kao korisnika i prikupili informacije o korišćenim uslugama European-Cert d.o.o.-a kako bismo bolje prilagodili naše usluge i sadržaj za Vas. Korišćenjem usluga European-Cert d.o.o-a prihvatate i saglasni ste da možemo prikupljati i/ili prenositi bilo koje podatke našim trećim licima koji su prihvatili ove uslove i bezbednosne tačke. A podacima se rukuje pažljivo.

Kolačić (cookie) je mala datoteka koja se postavlja na Vaš računar kada posetite veb lokaciju. Kolačići imaju bezbroj funkcija. Između ostalog, prikupljaju informacije, pamte individualna podešavanja posetioca, npr. kada koristite korpu za kupovinu na mreži,  i generalno olakšavaju korisnicima korišćenje veb lokacije.

Sajt European-Cert d.o.o.-a koristi kolačiće u sledeće svrhe:

- prikuplja informacije o tome kako koristite veb lokaciju - procenjujući koje delove naše veb stranice posećujete ili najviše koristite, kako bismo mogli da naučimo kako da Vam pružimo još bolje korisničko iskustvo kada ponovo posetite našu veb lokaciju,

- razvoj naše veb stranice,

- olakšavanje Vaše navigacije na našoj veb stranici i korišćenje njenih funkcija, čime se obezbeđuje besprekorno korisničko iskustvo,

- Postavljanje ciljanih oglasa na druge veb stranice.

Definitivno neophodni kolačići (session) sesije:

Ovi kolačići su neophodni korisnicima da pretražuju našu veb stranicu, koriste njene funkcije, npr. uključujući komentare o radnjama preduzetim na stranicama koje posećujete. Ovi kolačići važe samo za Vašu trenutnu posetu, ove vrste kolačića se automatski brišu sa Vašeg računara kada završite sesiju ili zatvorite pretraživač. Imajte na umu da ne možemo garantovati korišćenje naše veb stranice bez upotrebe ovih kolačića.

Promotivni kolačići

Oni nam omogućavaju pamćenje Vaših izbora na našoj veb stranici.

Kolačići za obezbeđivanje performansi

Koristimo kolačiće Google analitike za prikupljanje informacija o tome kako naši posetioci koriste našu veb lokaciju. Ovi kolačići ne mogu Vas lično identifikovati (takođe samo delimično beleže IP adresu koju trenutno koristite) i prikupljaju informacije o tome koju stranicu je naš posetilac pregledao, na koji deo veb-sajta je korisnik kliknuo, koliko stranica je posetio, koliko dugo je svaka sesija gledana, koje su bile moguće poruke o grešci – sve u cilju poboljšanja naše veb stranice i poboljšanja korisničkog iskustva.

Kako možete da proverite i isključite kolačiće?

Svi moderni pretraživači omogućavaju da promenite podešavanja kolačića. Većina pretraživača podrazumevano automatski prihvata kolačiće, ali obično možete da ih promenite kako biste sprečili njihovo automatsko prihvatanje i da podesite da Vam svaki put nudi izbor da li želite da dozvolite kolačiće ili ne. Imajte na umu da su kolačići namenjeni da našu veb stranicu učine upotrebljivom i da olakšaju njene procese. Blokiranjem ili brisanjem upotrebe kolačića naši korisnici možda neće moći da koriste punu funkcionalnost naše veb stranice ili će veb stranica raditi drugačije u Vašem pretraživaču nego što je predviđeno.

XIII. Skladištenje podataka

Operater čuva lične podatke na serverima Webflow-a (San Francisco, US (HQ) 208 Utah St #210, San Francisco).

Lični podaci se čuvaju i obrađuju na veb serveru zaštićenom 24-satnom bezbednošću na sedištu kontrolora podataka. Rukovalac podataka preduzima sve administrativne, računarske i fizičke mere bezbednosti u cilju zaštite ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka ili bilo koje moguće pretnje. Rukovalac podataka obezbeđuje fizičku zaštitu dokumenata koji se nalaze na papiru i sadrže lične podatke. Podacima mogu pristupiti zaposleni i podizvođači, rukovaoc podataka zaposlen na marketinškim i kontakt pozicijama.

Takođe je važno naglasiti da će Emil Kovač dati sve od sebe da zaštiti Vaše podatke, ali nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje Vaših podataka uskladištenih na eksternom čvrstom disku ili onlajn skladištu u oblaku, ili za bilo koje brisanje podataka kao rezultat hakerskih napada.

Štaviše, nismo odgovorni za šablonski dokument koji je obezbeđen za veb lokaciju i veb prodavnice, niti za podešavanja privatnosti veb lokacije i veb prodavnice EU GDPR, jer to znači jedinstvene varijable za svaku kompaniju i stalno se menja.

XIV. Mogućnost podnošenja žalbe

Pritužbe se mogu uložiti Nacionalnoj upravi za zaštitu podataka i slobodu informacija:

Naziv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Sedište: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštanska adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Veb sajt: https://www.naih.hu

Ostale odredbe

Možete zatražiti informacije od rukovalaca o obradi podataka koji nisu navedeni u ovom prospektu.

On će odgovoriti na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.

European-Cert d.o.o. je posvećen zaštiti ličnih podataka svojih kupaca i partnera i smatra da je posebno važno poštovanje prava na informaciono samoopredeljenje.